Stare civila

Acte necesare pentru inregistrarea nasterii,casatoriei, decesului

Înregistrare naştere ce a avut loc încomuna Bivolari modificari din decembrie 2016.

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea naşterii

ACTE NECESARE

1. certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul / ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

2. actul de identitate al părinţilor şi/sau al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de unul din părinţi, original şi copie xerox;

3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, în original şi copie xerox, dacă sunt căsătoriţi, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care îl va dobândi copilul;

4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei, dată de către tată în faţa ofiţerului de stare civilă care înregistrează naşterea sau la notarul public, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei; în cazul tatălui minor acesta trebuie să fie  asistat de reprezentantul legal.

În cazul în care unul dintre părinţi este cetăţean străin, mai sunt necesare următoarele acte:

a) paşaportul părintelui cetăţean străin, respectiv actul de identitate pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, în original şi în copie xerox, şi traducerea legalizată a filei care conţine datele de identificare;

b) certificatul de căsătorie al părinţilor copilului şi traducerea legalizată a acestuia, dacă părinţii sunt căsătoriţi; originalul certificatului şi traducerea acestuia vor fi apostilate/supralegalizate

c) Declaraţie:
–  cu privire la naţionalitatea şi domiciliul cetăţeanului străin, naţionalitatea şi domiciliul copilului;
– de recunoaştere a copilului născut în afara căsătoriei şi de încuviinţare a purtării numelui tatălui / mamei, dacă este cazul;

Numele de familie şi prenumele copilului:

Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.

În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau la notar public, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie (numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite) şi prenumele copilului.

Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător.

Domiciliul copilului:

Dacă la data înregistrării naşterii părinţii copilului au domicilii diferite înscrise în actul de identitate domiciliul copilului este domiciliul declarat de către părintele care solicită înregistrarea naşterii.

În situaţia când părintele nu se poate prezenta să declare naşterea copilului, declaraţia de domiciliu trebuie să fie dată la un notar public.

CASATORIA

Cum, unde şi cine poate face declararea căsătoriei

Căsătoria se  încheie la sediul Serviciului de Stare Civilă BIVOLARI dacă cel puţin unul dintre soţi are domiciliul stabil sau reşedinţa în COMUNA BIVOLARI. Nu se oficiază căsătorii în afara sediului (la biserică, în parc sau alte locaţii).

    *  Conform  Legii 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată , prin excepţie, căsătoria se poate încheia la sediul Stării Civile Iaşi chiar   dacă viitorii soţi nu au domiciliul sau reşedinţa în raza municipiului Iaşi, cu aprobarea primarului comunei Bivolari

– Înainte de depunerea dosarului de căsătorie vă rugăm să verificaţi concordanţa între datele  înscrise în certificatul de naştere şi actul de identitate (nume, prenume, CNP, etc). Dacă sunt constatate erori între acte este necesar să vă prezentaţi din timp pentru clarificare.

Actele pentru încheierea căsătoriei se depun cu 10 zile calendaristice înainte, termen în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
Exemplu de calcul: dacă doriţi să vă căsătoriţi în data de JOI, 22 august 2013 puteţi depune dosarul în data  de MARŢI, 13 august 2013

–  Căsătoria se poate încheia înaintea implinirii termenului de 10 zile pentru motive temeinice, cu încuviinţarea primarului comunei Bivolari.

–  Căsătoria  se poate oficia şi după expirarea termenului de 10 zile, numai cu aprobarea primarului, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai până la expirarea termenului de 30 de zile de la data afişării declaraţiei de căsătorie şi cu reînoirea certificatelor medicale referitoare la starea sănătăţii viitorilor soţi.

Certificatul medical prenupţial (privind starea sănătăţii) este valabil 14 zile de la data emiterii până la data căsătoriei şi trebuie să conţină parafa şi semnătura medicului şi menţiunea expresă SE POATE CĂSĂTORI. Nu se admit certificate cu modificări sau ştersături.

– Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.

* Dacă unul dintre viitorii soţi nu se află în unitatea administrativ-teritorială unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria unităţii administrativ-teritoriale unde îşi are domiciliul sau reşedinţa, care o transmite în termen de 48 de ore primăriei unde urmează  a se încheia căsătoria.

– În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

1. Regimul comunităţii legale
2. Regimul separaţiei de bunuri
3. Regimul comunităţii convenţionale
În situaţia în care viitorii soţi stabilesc un alt regim matrimonial decît cel al comunităţii legale aceştia vor prezenta convenţia matrimonială autentificată de către un notar public.

Pentru detalii referitoare la regimurile matrimoniale, vezi art. 339-370 din Codul Civil

Numele de familie al soţilor după căsătorie poate fi:

a) numele pe care l-au avut înainte de căsătorie (Ex: soţul Ionescu – soţia Popescu );

b) numele unuia sau celuilalt soţ (Ex: ambii soţi Ionescu sau ambii soţi Popescu);

c) numele lor reunite (Ex: ambii soţi fie Ionescu  Popescu sau Popescu  Ionescu);

d) unul dintre soţi îşi păstrează numele dinaintea căsătoriei, iar celălalt soţ poate să poarte numele lor reunite (Ex: soţul Ionescu  şi soţia Ionescu Popescu)

La data oficierii, viitorii soţi şi martorii desemnaţi au obligaţia de a prezenta actul de identitate original şi valabil, NU copie xerox, permis auto, paşaport, etc.

– Actul de căsătorie se semnează în clar de către soţi, cu numele de familie pe care au convenit să îl poarte în timpul căsătoriei, de cei doi martori şi de către ofiţerul de stare civilă.

– Soţii aflaţi la prima căsătorie, nu mai beneficiază de sprijinul financiar acordat la constituirea familiei, în cuantum de 200 de euro.(conform prevederilor Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vedere restabilirii echilibrului bugetar).

– La oficierea căsătoriei actul de identitate al soţului care îşi schimbă numele va fi invalidat  urmând a fi preschimbat în termen de 15 zile. Celor care doresc să călătorească în străinătate imediat după oficierea căsătoriei şi au actul de identitate invalidat le recomandăm să solicite informaţii suplimentare de la instituţiile abilitate.

Nu se percepe  taxă pentru oficierea căsătoriei în zilele lucrătoare.

 

DECESUL

Cum, unde şi cine poate face înregistrarea decesului

 • se face declaraţia de deces la ofiţerul de stare civilă din localitatea în care a survenit moartea persoanei,
 • de către:
  • membrii familiei decedatului,
 • în lipsa acestora:
  • de medicul sau alt cadru din unitatea sanitară unde s-a produs decesul;
  • de orice persoană care are cunoştinţă despre
 •   3 zile * de la data încetării din viaţă, când cauza decesului este naturală
 • 48 de ore * socotit de la momentul morţii, când decesul se datorează unei sinucideri, accident     sau alte cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru
 • 24 de ore * de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 15 zile;

* termenele se socotesc astfel:

 • de la momentul încetării din viaţă a persoanei, în care  se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul cât şi ziua în care se face declaraţia

          * dacă decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale:

 • întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului (procuraturii), iar declaraţia se face în scris arătând motivele întârzierii

Când decesul se datorează unei cauze naturale

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (se va citi cu atenţie la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de emitent)
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului.

Când decesul se datorează unei cauze violente, accident, sinucidere

 • certificatul medical constatator al decesului, completat corect;
  (se va citi cu atenţie la primire, dacă conţine neconcordanţe, trebuie corectat de  emitent)
 • dovada eliberată de poliţie sau Parchet (Procuratură) din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces;
 • certificatele de stare civilă ale persoanei decedate (naştere, căsătorie);
 • actul de identitate al decedatului (buletin/ carte de identitate/ provizorie);
 • cartea de identitate a declarantului;

Locul înregistrării, Date de contact, Program de lucru

Locul

 • înregistrarea decesului se face în clădirea Primăriei,  etaj 1

Adresa şi date de contact

 • Primăria comunei Bivolari,cod poştal 707055, jud. Iaşi
 • nr. de telefon – 0232/298555

Program de lucru cu publicul

 •  MARŢI, MIERCURI şi VINERI, între orele 9,00 – 12,00;
 • JOI, între orele 10,00-13,00;

Eliberarea certificatului, taxe

Cui se eliberează certificatul de deces

 • membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite

În cât timp se eliberează certificatul de deces

 • maximum 20 de minute, de la depunerea actelor necesare înregistrării.

Regula deservirii

 •  “PRIMUL VENIT = PRIMUL SERVIT”, respectiv ordinea sosirii aparţinătorilor

Ce taxe se achită

eliberarea certificatului, cu ocazia înregistrării decesului, este scutită de taxe, pot exista costuri minime legate de executarea unor fotocopii necesare la dosar


Legislaţie aplicabilă

 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;
 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea  Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;

Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată.

Important de ştiut

Când decesul a survenit în străinătate şi înmormântarea se doreşte în BIVOLARI

 • înhumarea cadavrului unui cetăţean român ori de origine română, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de ofiţerul stării civile de la locul în care urmează să se facă înmormântarea,
  Acte necesare:

  • cererea scrisă a persoanei interesate;
  • certificatul/ extrasul de deces emis în străinătate;
  • traducerea legalizată a acestui certificat/ extras;
  • certificate de stare civilă (naştere/ căsătorie) şi actul de identitate al persoanei decedate  (fotocopii).

Ce se întâmplă cu actele persoanei decedate

 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, reţine:
 1. 1.    certificatul medical constatator al decesului;
 2. 2.    actul de identitate al persoanei decedate;
 3. 3.    dovada de la poliţie sau parchet (când este cazul).
 • Ofiţerul de stare civilă, delegat, restituie declarantului:
 1. 1.    actul de identitate al declarantului;
 2. 2.    certificatele de stare civilă ale persoanei decedate cu menţiunea DECEDAT;
 • Ofiţerul de stare civilă eliberează pe seama decedatului:
 1. 1.    certificatul de deces;
 2. adeverinţa de înhumare.

 

In conformitate cu art 285 din Codul Civil, orice persoana poate face opunere la una dintre casatoriile publicate, daca are cunostinta de existenta unei piedici legale ori daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. Opunerea la casatorie se va face in scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza, in termen de 10 zile de la data afisarii publicatiei.

 

One Response to Stare civila

 1. Muresan Cristian - Bogdan says:

  Buna ziua .
  Am o problema , sunt nascut in aceasta localitate in anul 16.08.1978 si rezident in Bucuresti , in urma cu cateva zile am fost victima unui furt , am reclamat la Politie , mi s-a eliberat o dovada care atesta acest lucru , practic in acest moment nu mai am nici un document de identitate , pentru eliberarea unui duplicat al certificatului de nastere de catre Consiliul Local Bivolari , care imi este necesar pentru eliberarea unei noi carti de identitate , ce trebuie sa fac , cum pot beneficia de un asemenea act din partea dumneavoastra ?
  In speranta ca ma veti putea ajuta si raspunde cat mai repede , va multumesc anticipat si va doresc o zi buna .

Leave a Reply